Generelle handelsbetingelser

1. Anvendelse

1.1. Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer fra Staermose Industry A/S, medmindre anden skriftlig aftale foreligger.

2. Tilbud og ordreindgåelse

2.1 Tilbud afgivet af Staermose Industry A/S er gældende 14 dage fra tilbudsdato. Der tages forbehold for mellemsalg eller mellemkommende ordrer, jf. punkt 2.2 og 2.3. Den til enhver tid gældende dagspris for den tilbudte leverance er gældende for tilbuddet, medmindre andet aftales med Staermose Industry.

2.2 Indtil Staermose Industry modtager købers accept af et tilbud, er Staermose Industry berettiget til at indgå aftaler med tredjemand vedrørende den tilbudte leverance med den virkning, at tilbuddet overfor køber bortfalder. Staermose Industry skal dog snarest muligt efter acceptens fremkomst meddele køber, at tilbuddet er bortfaldet.

2.3 Ved Staermose Industry’s mellemsalg eller mellemkommende ordrer, er køber uden ret til at kræve opfyldelse, erstatning eller anden kompensation som følge af mellemsalg eller mellemkommende ordrer.

3. Levering

3.1 Levering sker ex works i henhold til de til enhver tid gældende Incoterms.

3.2 I tilfælde hvor Staermose Industry A/S ikke kan levere rettidigt som følge af forhold, der må bedømmes som force majeure, udskydes leveringstiden. Staermose Industry A/S skal i disse tilfælde meddele, hvornår levering kan forventes at finde sted.

3.3 I tilfælde hvor køber ikke kan afhente leverancen på det aftalte tidspunkt, vil Staermose Industry A/S sørge for, at leverancen opbevares for købers regning og risiko.

3.4. I tilfælde af forsinket levering bærer Staermose Industry A/S ikke ansvar for indirekte tab, såsom driftstab, avancetab, eller andre følgeskader og -omkostninger.

4. Pris og betaling

4.1. Medmindre andet er angivet, er alle priser oplyst af Staermose Industry A/S i danske kroner ekskl. moms og andre offentlige afgifter. Indtil levering har fundet sted forbeholder Staermose Industry A/S sig retten til prisregulering i forhold til ændring i offentlige afgifter, fragt, forsikring samt pris- og lønstigninger, herunder ændring i priser fra underleverandører samt prisændringer på materialer.

4.2. Emballage i form af EUR-paller samt pallerammer, der er leveret af Staermose Industry A/S krediteres køber, når disse er returneret til Staermose Industry A/S' domicil.

4.3. Betalingsbetingelserne er 14 dage efter faktureringsdato, medmindre andet er aftalt. Ved for sen betaling tillægges rente på 2% pr. påbegyndt måned efter forfaldsdato.

5. Ejendomsret

5.1. Leverancer fra Staermose Industry A/S forbliver virksomhedens ejendom, indtil fuld betaling er erlagt.

6. Ansvar for mangler

6.1. Køber har pligt til at undersøge leverancen hurtigst muligt og senest 8 dage fra levering. Enhver fejl eller mangel, der konstateres ved en sådan undersøgelse, skal reklameres skriftligt senest 14 dage efter modtagelse af leverancen for at kunne komme i betragtning.

6.2. Staermose Industry A/S' ansvar omfatter alene mangler, der konstateres senest 1 år fra den dato, hvor leverancen overgik til købers disposition.

6.3. I tilfælde af fejl eller mangler er Staermose Industry A/S berettiget og forpligtet til at afhjælpe disse ved at foretage reparation eller udskiftning efter eget valg. Eventuelle fejl og mangler ved en leverance berettiger kun køber til afslag i prisen eller ophævelse af aftalen, hvis Staermose Industry A/S ikke inden rimelig tid afhjælper manglen.

6.4. Anerkender Staermose Industry A/S, at der foreligger en fejl eller mangel ved en leverance, skal køber returnere det mangelfulde produkt til Staermose Industry A/S' fabrik for købers egen regning og risiko.

6.5. Staermose Industry A/S bærer intet ansvar for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, eller andre følgeskader og -omkostninger som følge af mangler ved leverancen.

7. Produktansvar

7.1. For produktansvar henvises til de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Medmindre andet følger af ufravigelige regler i dansk ret, kan Staermose Industry A/S dog aldrig holdes ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, følgeskader eller andet indirekte tab eller omkostninger.

7.2. Staermose Industry A/S er ikke ansvarlig for skade forvoldt af leverancen:

a) på fast ejendom eller løsøre af erhvervsmæssig art, som indtræder, mens leverancen er i købers besiddelse eller videresolgt til tredjemand,

b) på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre af erhvervsmæssig art, som disse produkter som følge af leverancen forårsager.

7.3. Køber skal holde Staermose Industry A/S skadesløs i den udstrækning virksomheden pålægges ansvar over for tredjemand i forbindelse med sådan skade eller sådant tab, idet Staermose Industry A/S, jævnfør ovenstående, ikke har ansvar for køber i sådanne tilfælde.

8. Produktion baseret på kundens materialer

8.1. Ved forarbejdning af kundens materiale vil restgitter fra skæreprocesser, spåntaget affald og materiale i umiddelbar nærhed til det forarbejdede materiale ol. overgå til Staermose Industry A/S, hvis ikke anden aftale foreligger.

8.2. Det er alene kunden, der er ansvarlig for leverance af tilstrækkeligt materiale. Staermose Industry A/S kan på ingen måde blive draget til ansvar for fremskaffelse af nyt materiale i tilfælde af fejlproduktion ol.

9. Lovvalg og værneting

9.1. Enhver tvist, der måtte opstå imellem Staermose Industry A/S og køber, skal afgøres i henhold til dansk ret og med Retten i Århus som værneting.