CSR-Politik

CSR står for Corporate Social Responsibility eller Corporate Sustainability and Responsibility. Hos Staermose Industry ønsker vi at tage et socialt og samfundsmæssigt ansvar. Dette ved at tage hensyn til de ansattes arbejds-, miljø- og klimaforhold, menneskerettigheder og at vores omgivelser behandles på ansvarlige måde.

Hos Staermose Industry mener vi, at den langsigtede succes for vores virksomhed afhænger af balancen mellem sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter af vores forretning. Vores CSR-politik understøtter vores vision og mål og forpligter os over for vores medarbejdere, vores kunder, vores leverandører, miljøet og virksomhedens forretningsmæssige aktiver.

At tage samfundsansvar er en naturlig del af vores måde at drive virksomhed på og vi ønsker at stå for en konstruktiv og samfundsansvarlig udvikling hos Staermose Industry.

Derfor har Staermose Industry valgt at anvende anerkendte rammeværker og metoder i dets CSR arbejde, herunder:

 • UN Global Compacts (UNGC) 10 principper for ansvarlig virksomhedsførelse. Principperne omfatter menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.
 • UN Guiding Principles (UNGP) for retningslinjer indenfor menneskerettigheder

Staermose Industry prioriterer sit CSR-arbejde inden for tre hovedområder, hvilke vurderes at have den største betydning og derved til at bidrage til en positiv udvikling af virksomheden og omgivelserne. Disse er som følger:

Medarbejdere

Hos Staermose Industry anses medarbejdere for at være den bærende kraft for at få virksomheden til at fungere optimalt i dagligdagen, og det er derfor en naturlig del af de grundlæggende værdier at vægte medarbejdere og medmennesker højt.

Derfor arbejder Staermose Industry for at:

 • Integrere medarbejdere i virksomheden uanset køn, race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, social oprindelse, etnisk oprindelse, alder eller handicap. Diskrimination accepteres ikke af nogen art.
 • Udvikle medarbejderne, så de motiveres til og kan udføre deres arbejde på en social, sikker og ansvarlig vis, samt udvikle deres personlige evner. Al uddannelse og udvikling vil ske under hensyntagen til både medarbejderens og virksomhedens behov og uden skelen til køn, ægteskabelige status, etnisk eller national oprindelse, seksuel orientering, religion, politisk tilhørsforhold, alder eller handicap.
 • Sikre medarbejderne behandles ansvarligt i forbindelse med organisatoriske ændringer.
 • Sikre medarbejdernes erhvervsevne gennem målrettet arbejde med at sikre et godt arbejdsmiljø.
 • Sikre en høj grad af medarbejdertilfredshed.
 • Respektere menneskerettighederne som defineret i UNGP
 • Imødegå korruption og bestikkelse som defineret iht. UNGC
 • Alle medarbejdere tilbydes en sundhedsforsikring, således de i tilfælde af sygdom, får mulighed for at blive undersøgt, få behandling, få operation samt efterkontrol ved speciallæger, privatklinikker og – hospitaler.
 • Ansætte lærlinge og praktikanter, som en del af vores samfundsansvar
 • Der er udarbejdet en Whistleblowerordning, således enhver medarbejder frit kan indberette og få behandlet ureglementeret adfærd eller handlinger, der er brud på loven og/eller etiske regler.

Miljø

Som led i bestræbelserne på i alle forhold at tage størst muligt hensyn til det eksterne og interne miljø, arbejder Staermose Industry for at:

 • Søge at alle forretningsaktiviteter udføres effektivt og med mindst muligt forbrug af råmateriale, energi og naturressourcer.
 • Søge at reducere de miljømæssige belastninger, som følge af vores aktiviteter, ved at minimere alle former for udledninger, støj og forbrug af energi, dette med øje for inddragelse af ny teknologi.
 • Søge en høj grad af genanvendelse og sortering på vores affald og skrot.
 • Det grundlæggende princip for Staermose Industry’s miljøarbejde følger et lokalt ansvar og er tilpasset til de lokale forhold.
 • Søge at forudsige konsekvenser af nye eller ændrede forretningsaktiviteter.

Leverandører og forretningspraksis

Staermose Industry vil vi søge at:

 • Alt forretningspraksis og samarbejde med nuværende og potentielle forretningspartnere, såvel intent som eksternt, skal behandles retfærdigt, ærligt og fordomsfrit.
 • Alle medarbejdere hos Staermose Industry har del i at løfte opgaven omkring det fælles globale ansvar, hvor vores del er beskrevet i denne CSR-politik.
 • I ingen forretningspraksis eller samarbejde, må der foretages ulovlige eller upassende betalinger eller bestikkelse og der må på ingen måde deltages i korrupt forretningspraksis.

Socialt ansvar

Udover vores 3 hovedområder, tager vi socialt ansvar ved at støtte velgørende og humanitære organisationer som Dansk Røde kors, hvor vi har et erhvervsmedlemskab, Dansk Folkehjælp samt bidrag til Danmarks Indsamlingen.

Anvendelse

Denne politik gælder for alle Staermose Industry’s aktiviteter og for alle medarbejdere uanset titel eller stilling. Alle er ansvarlige for løbende håndhævelse og overholdelse af denne politik, herunder nødvendig vidensdeling for at sikre, at alle medarbejdere har den rette viden.

Den praktiske anvendelse af denne politik overvåges regelmæssigt og kommunikeres åbent ud.

Enhver medarbejder der bliver opmærksom på overtrædelse af gældende lovgivning eller denne politik, skal straks indberette dette til nærmeste leder. Alle klager skal behandles og løses indenfor en rimelig periode.

Odder d. 12. maj 2022